Zakonska regulativa

Primjer spoja plinomjera

Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93 i NN 92/10) te zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i NN 56/10) vlasnici građevine, građevinskih dijelova i prostora dužni su, uz ostalo, održavati i plinske instalacije, te o tome posjedovati valjanu dokumentaciju.

Uvjeti i način obavljanja provjere i ispravnosti plinskih instalacija korisnika plina propisan je Pravilnikom o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111 iz 2000. g., Tehničkim propisima za plinske instalacije HSUP-P 600 iz 2002. te Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (SL 10/90 i SL 52/90).

Zahtjevi sigurnosti za plinski sustav potrošača plina na temelju kojih se provjerava ispravnost plinskih instalacija određeni su važećim hrvatskim propisima i hrvatskim normama. U nedostatku domaćih propisa i normi ili kod posebnih, netipiziranih ili rijetko korištenih izvedbi plinskih instalacija, uređaja i opreme primjenjuju se Europske Norme (EN) i druga poznata i priznata pravila struke.

Primjer spoja trošila

Primjer spoja trošila

Plinonepropusnost

Ispitivanje plinskih instalacija se provodi glede ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije prije puštanja u pogon te periodično, u određenim vremenskim razmacima, te ispitivanje plinske instalacije za ishođenje minimalno tehničkih uvijeta (MTU).

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija zahtijeva pronalaženje nedostataka koji su uzrok neispravnosti i nesigurnosti plinske instalacije:

 • propusnost plinskog cjevovoda, uređaja, opreme ili plinskih naprava (trošila)
 • nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme i plinskih naprava (trošila)
 • nepravilna, nedovoljna ili nepouzdana dobava zraka za izgaranje
 • nepravilno, nedovoljno ili nepouzdano odvođenje dimnih plinova
 • neispravno, nepouzdano, neodržavano ili korodirano stanje plinske opreme, naprava, zaštitnih i regulacijskih uređaja
 • nedovoljan razmak zagrijanih dijelova plinskih naprava i pripadajuće opreme do zapaljivih materijala i dijelova zgrade

Plinska instalacija smatra se ispravnom ako u postupku provjere ispravnosti i nepropusnosti uključujući mjerni postupak ispitivanja propusnosti, nije utvrđen niti jedan gore navedeni nedostatak.

Operator je dužan uskratiti isporuku plina potrošaču kod kojeg u propisanim rokovima nije obavljeno ispitivanje nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije ili je pri ispitivanju utvrđena propusnost ili neispravnost.

Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija

Najmanje jedan puta u 8 (osam) godina ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije za:

 • (a) stambenu gradevinu do 400 m2
 • (b) pojedinačni stan sa instaliranom snagom trošila do 50 kW,
 • (c) višestambene gradevine (zajednički djelovi i pojedinačni stanovi) koje u svojem sastavu mogu imati i posebne kućne plinske uređaje za centralno grijanja ukupne instalirane snage do 50 kW.

Najmanje jedan puta u 5 (pet) godina ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije za:

 • (a) Pravne osobe (ustanove, obrti i mala gospodarstva) s trošilima pojedinačne snage do 50 kW i ukupne instalirane snage do 100 k W

Najmanje jedan puta u 2 (dvije) godine ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije za:

 • (a) tehnološka postrojenja i obrte kod kojih se plinska instalacija smatra oruđem za rad, a pojedinačne snage trošila veće od 50 kW
 • (b) tehnološka postrojenja i obrte s instaliranim trošilima ukupne snage veće od 100 kW
 • (c) Industrijske kuhinje ukupne snage trošila do 50 kW s prirodnom ventilacijom
 • (d) plinske kotlovnice ukupne instalirane snage od 50 do 350 kW
 • (e) plinske instalacije sa radnim tlakom od 0,1 do 1 bar

Najmanje jedan (1) puta godišnje ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije za:

 • (a) plinske kotlovnice ukupne instalirane snage iznad 350 kW
 • (b) plinske instalacije s radnim tlakom vecim od 1 bar
 • (c) Industrijske kuhinje s prisilnom ventilacijom bez obzira na ukupno instaliranu snagu trošila

Ispitivanja mogu obavljati isključivo ovlaštene pravne i fizičke osobe.