Usluge

MiPos inženjering d.o.o. obavlja navedene usluge

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija

Ispitivanje plinskih instalacija se provodi glede ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije prije puštanja u pogon te periodično, u određenim vremenskim razmacima, te ispitivanje plinske instalacije za ishođenje minimalno tehničkih uvijeta (MTU). Posjedujemo ovlaštenje od Gradske Plinare Zagreb za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije na njihovom distributivnom području.

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija zahtijeva pronalaženje nedostataka koji su uzrok neispravnosti i nesigurnosti plinske instalacije:

 • propusnost plinskog cjevovoda, uređaja, opreme ili plinskih naprava (trošila)
 • nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme i plinskih naprava (trošila)
 • nepravilna, nedovoljna ili nepouzdana dobava zraka za izgaranje
 • nepravilno, nedovoljno ili nepouzdano odvođenje dimnih plinova
 • neispravno, nepouzdano, neodržavano ili korodirano stanje plinske opreme, naprava, zaštitnih i regulacijskih uređaja
 • nedovoljan razmak zagrijanih dijelova plinskih naprava i pripadajuće opreme do zapaljivih materijala i dijelova zgrade

Plinska instalacija smatra se ispravnom ako u postupku provjere ispravnosti i nepropusnosti uključujući mjerni postupak ispitivanja propusnosti, nije utvrđen niti jedan gore navedeni nedostatak.

Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija su slijedeći:

 • građevina za stanovanje – 10 godina (prilikom zamjene plinomjera)
 • pravne i fizičke osobe, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave i uprave koje koriste plin za zagrijavanje radnih   prostora ili u tehnološkom procesu – najmanje jednom u 5 godina
 • zgrade u kojima postoji kotlovnica – jednom godišnje

Projektiranje i nadzor strojarskih instalacija

Prema čl.30. st (3) Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 155/14), u skladu sa čl.32. Zakona o energiji (NN 120/12 i 14/14), glavni projekt plinske instalacije, kao uvjet za dobivanje energetske suglasnosti za priključenje na plinski distribucijski sustav, potrebno je izraditi za sve:

 • nove građevine,
 • rekonstrukcije postojećih građevina,
 • rekonstrukcije postojećih plinskih instalacija,
 • rekonstrukcije postojećih plinskih instalacija,
 • promjena tipa, broja i učina plinskih trošila,
 • razdvajanje ili spajanje mjernih mjesta na istoj lokaciji,

Slijedom navedenog, projekt plinske instalacije potrebno je izraditi bez obzira radi li se o novoj ili postojećoj građevini, odnosno kod izmjene postojeće plinske instalacije. Projekt instalacije može izraditi samo ovlašteni projektant strojarskih instalacija

Izvođenje plinskih instalacija

Plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom odnosno od spremnika plina do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova.
Izvođenje plinske instalacije može obavljati samo ovlašteni plinoinstalater.